LỊCH THI ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NGÀNH TIẾNG ANH - NĂM 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 23 tháng 08 năm 2019

LỊCH THI

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NĂM 2019

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH

NGÀY THI: 07/09/2019

TT MÔN THI NGÀY THI GIỜ THI THỨ PHÒNG GHI CHÚ
1 NGỮ PHÁP 07/09/2019 08h00 7 P.2  
2 ĐỌC 07/09/2019 14h00 7 P.2  

Chi chú:

- Địa điểm thi: Trường Đại học Phan Thiết - 225 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận.

- Yêu cầu thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút.

- Thí sinh mang theo CMND để làm thủ tục vào phòng thi (bắt buộc).

Phòng QLĐT