DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - Khoá 14/12/2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 17 tháng 12 năm 2019

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NĂM 2019

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH

NGÀY THI: 14/12/2019

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Điểm thi các môn
Đọc Ngữ Pháp
1 NNA01 Hoàng Anh Chiến 23/01/1981 Bình Thuận 5.4 6.3
2 NNA02 Trần Thị Mỹ Dung 10/11/1983 Bình Thuận 9.5 8.7
3 NNA03 Nguyễn Thị Đức Hiền 22/06/1985 Bình Thuận 7.3 6.7
4 NNA04 Lê Thị Hoa 20/06/1985 Bình Thuận 8.5 7.3
5 NNA05 Phạm Thị Hồng Hoàng 16/03/1985 Bình Thuận 8.3 6.5
6 NNA06 Nguyễn Quang Khánh 02/03/1985 Phú Thọ 10 5.0
7 NNA07 Trương Việt Linh 02/03/1990 Bình Thuận 9.3 6.8
8 NNA08 Lê Anh Linh 17/10/1987 Bình Thuận 9.5 8.3
9 NNA09 Phạm Ngọc Minh 02/02/1974 Quãng Ninh 8.9 7.2
10 NNA10 Đặng Trương Ninh 04/02/1972 Bình Thuận 8.7 7.3
11 NNA11 Phạm Thanh Phương 06/06/1994 Bình Thuận 8.9 7.0
12 NNA12 Hà Thị Sen 20/06/1983 Phú Yên 5.3 5.1

Lưu ý:

Học viên đến Phòng Quản lý đào tạo nhận giấy báo nhập học từ ngày 18/12/2019 đến hết ngày 21/12/2019.

Phòng QLĐT